Add a blue color to the sea

푸른 바닷 빛깔이 더해져

Event

2019 #LIVESWEAT 3기 합격자 발표


2019 #LIVESWEAT 3기 합격자 발표

 

강영빈(8262F)       권도윤(7082M)    김수연(4486F)      김유라(4815F)     김철호(9675M)

김현성(3408M)      김혜진(7931F)     김희진(5486F)      문건호(2721M)    민기웅(2018M)

박재완(6276M)      박현수(2490M)   서영재(3617M)    서윤휘(7676M)    신지원(5300F)

양현경(5140F)       양희성(3977M)    여성민(8908F)      오예슬(7058F)     유이슬(8200F)

유진오(9148M)      윤용만(4783M)    이강근(2455M)    이규인(1200M)    이동열(8522M)

이동현(7739M)      이상록(3016M)     이샘(6306F)        이세환(5499F)     이수현(7833F)

이윤희(8525F)       이은진(1105F)      이정환(9308F)      장선웅(0302M)    장원경(9218F)

장효진(9570F)       정동은(3569M)     정민주(3607F)      정영숙(4595F)     정은아(5632F)

정종훈(9910M)      정지연(8667F)      조재화(5570M)    차예은(8194F)      최대훈(4857M)

최송이(1286F)       최수지(7515F)      추지원(1626F)      한상규(7803M)    홍석란(4480F)

 

최종 합격자를 대상으로 발대식 및 오리엔테이션이 진행될 예정이며,
향후 활동 및 참가비 입금에 대한 자세한 안내 사항은 개별 연락 드릴 예정입니다.
포카리스웨트 러닝 크루 활동 중도 이탈 및 출석률이 저조한 경우에는
지급품 환수 및 참가비 환불이 어려운 점 양해 부탁드립니다.
지원해주신 모든 분들께 감사드립니다.